Galaxies — Editorial Office

Journal Contact
Galaxies Editorial Office
MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
E-Mail
Tel. +41 61 683 77 34; Fax: +41 61 302 89 18
Ms. Zoey Zhang
Assistant Editor
MDPI Tongzhou Office No. 21 Cuijingbeili, Tongzhou Jincheng Center, Room 2207 101101 Beijing, Tongzhou District China
E-Mail

Martyn Rittman
Publishing Manager
MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Switzerland
E-Mail
Editorial Board
Back to Top